โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่ง
-
วันที่เริ่มต้น 09/02/2564 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 09/02/2564 เวลา 15:30
สถานที่จัด หน้าชายหาดแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เพื่อเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลชายฝั่ง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็ง กระบวนการเรียนรู้และพึ่งตนเองของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่นของตนเอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 17 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   19 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมการเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่ง และร่วมเก็บขยะชายหาดและชายฝั่งทะเล ณ บริเวณชายหาดหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล