กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภายใต้โรงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (3 เมษายน 2564)

วันที่เริ่มต้น 03/04/2564 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 03/04/2564 เวลา 16:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6022101305   นายกฤติน   ไชยประสพ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6022101315   นายจักรี   พันธ์พืช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6022101332   นายณัฐพล   ประทิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 8ชั่วโมง
6022101335   นายต้นตระการ   เต๋จ๊ะแยง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 8ชั่วโมง
6022101356   นายนิธิวัต   แก้วปา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 8ชั่วโมง
6022101390   นางสาวภัสสร   แป้นไทย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 8ชั่วโมง
6022101395   นายมอนหลาว   ลุงสุ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6022101396   นางสาวมัยรา   แก่นสันเทียะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 8ชั่วโมง
6022101398   นายเมทิน   คำนึงคง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6022101411   นายวัชระ   มีสานุ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 8ชั่วโมง
6022101424   นางสาวศิริรัตน์   เผ่าเต็ม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6022101431   นางสาวสิริกร   สุกสีใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6022101433   นางสาวสุชานาถ   อินทุมาร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 8ชั่วโมง
6022101449   นางสาวอรนันท์   เพชรรัตน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 8ชั่วโมง
เนื่องจากสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นองค์กรหลักของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะสัตวศาสตร์ และเป็นองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดทำกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการอบรมด้านแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ ในการดำเนินกิจกรรมและวางแผนงาน สร้างความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจัดให้มีการอบรมให้ความรู้จากวิทยากร และให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดแผนกิจกรรมที่อยากให้เกิดขึ้น และยังสร้างความเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึกฝนจากประสบการณ์จริงพัฒนาศักยภาพในการทำงาน กระตุ้นให้นักศึกษามีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์วัฒนธรรม จริยธรรมและคุณธรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล