โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่เริ่มต้น 17/03/2564 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 17/03/2564 เวลา 16:00
สถานที่จัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ และคณาจารย์ของคณะฯ ได้ให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา และจัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานและการปรับแนวคิดเพื่อเข้าสู่วัยทำงาน” โดย คุณภัสธีเดชธ์ ปารมีภัสฐ์ธณัท ผู้จัดการสำนักปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล วิทยากรรับเชิญจาก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมใหญ่ 2204 โซนบี อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล