โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่เริ่มต้น 11/03/2564 เวลา 7:30 วันที่สิ้นสุด 11/03/2564 เวลา 13:00
สถานที่จัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่ปีการศึกษา 2559-2562 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับนักศึกษาเชิงรุก อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้มีจำนวนนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา โดยกำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน จากผู้แทนทุกคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมโครงการ การติดตามโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ปีการศึกษา 2559-2562) ให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร (ปีการศึกษา 2560-2563) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผลตอบรับจากอาจารย์แนะแนวเป็นอย่างดี เพื่อให้การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน เป็นไปอย่างกว้างขวาง และถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนบริบทการศึกษาของแต่ละภูมิภาค หรือปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างสถานศึกษากับมหาวิทยาลัย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้เล็งเห็นถึงโครงการดังกล่าว จึงได้จัดให้การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการรับนักศึกษาเชิงรุก ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและให้มีจำนวนนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษาต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล