กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วัดหนองอุโบสถ

วันที่เริ่มต้น 19/03/2564 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 21/03/2564 เวลา 14:00
สถานที่จัด วัดหนองอุโบสถ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
นักศึกษาได้ทำกิจกรรมจิตอาสาโดยการทำความสะอาดวัดหนองอุโบสถ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 - 21 มีนาคม 2564 โดยระยะเวลาโดยละเอียด ดังนี้
วันที่ 19 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น.
วันที่ 20 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น.
วันที่ 21 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลส 13.00-15.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   2 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล