โครงการพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนพื้นที่บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เริ่มต้น 23/02/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 24/02/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการพัฒนานักศึกษา และบริการวิชาการ เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน พื้นที่บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ที่สำคัญยิ่งที่สโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารได้กำหนดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาสาพัฒนาทักษะด้านสื่อดิจิทัล ให้กับน้องๆ นักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล โดยจะมุ่งเน้นให้นักศึกษา นำความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้เรียนมา อาทิการถ่ายภาพ,Info graphic, Animation หนังสั้น หรือสื่ออื่นๆ ผสมผสานระหว่างการเรียนในสถานศึกษาและการทำงานร่วมกับชุมชน การพัฒนาให้นักศึกษาสามารถ ดำเนินการวางแผน ประสานงาน กิจกรรมที่สร้างสรรค์สู่การปฏิบัติจริงและบูรณาการร่วมกับชุมชน นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมกิจกรรมด้านจิตอาสา ให้กับนักศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาและบําเพ็ญประโยชน์ ให้กับส่วนรวม หรือชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ อันจะเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม ความสามัคคี ความรับผิดชอบ และการเสียสละเพื่อส่วนรวมให้กับนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล