โครงการอาสาสมัครลดยาสูบและอุบัติเหตุในชุมชน (กิจกรรมการปรับปรุงและติดตั้งป้ายจราจร)

วันที่เริ่มต้น 06/03/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 06/03/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ในปัจจุบัน ปัญหาอุบัติภัยจากการจราจรมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งด้านปริมาณและความรุนแรง ซึ่งอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บ พิการและเสียชีวิต ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติ แต่ต้องกลับเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ได้รับบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต ทำให้หมดอนาคต นอกจากนี้ พบได้ว่าอีกปัญหาหนึ่งที่ส่งผลเด็กและเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไปคือปัญหาบุหรี่ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ ทั้งผู้สูบ และผู้ที่อยู่รอบข้าง
จากปัญหาดังกล่าว องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เห็นความสำคัญปัญหาที่เกิดขึ้น จึงจัดทำ โครงการแม่โจ้-แพร่ ขับขี่ ปลอดภัย ห่างไกลบุหรี่ เพื่อสร้างความรู้ และทักษะในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎจราจร รวมไปถึงโทษและพิษภัยจากบุหรี่ แก่นักศึกษา และป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 20 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   20 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล