กีฬาเสริมสร้างความสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ 2564 (Sport Day-Freshmen Night 2021)

วันที่เริ่มต้น 01/03/2564 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 31/03/2564 เวลา 21:00
สถานที่จัด สนามกีฬาอินทนิน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดทำการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรีเป็นเวลานานกว่า 45 ปี และในปีการศึกษา 25643 ได้มีนักศึกษาเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เป็นจำนวนกว่า 500 คน ซึ่งจบมาต่างต่างโรงเรียน ต่างจังหวัด และต่างครอบครัว มาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยร่วมกัน สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จึงเล็งเห็นว่า ควรจัดกิจกรรมให้นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ ได้มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันเพื่อสร้างความรู้จัก ความรัก และความสามัคคีให้เกิดข้นในหมู่คณะ จึงได้จัดโครงการกีฬาเสริมสร้างสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ 2564 (Sport Day-Freshmen Night 202) ขึ้น
แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 การจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สโมสรนักศึกษาจึงได้แบ่งการจัดทำกิจกรรมกีฬาดังกล่าวเป็น 2 กิจกรรม คือ
1.กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ (Sports and Exercise by B.A) เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แต่ละสาขาวิชาเป็นระยะเวลา 1-2 อาทิตย์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกันผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
2.กิจกรรมกีฬาเสริมสร้างความสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ (Sport Day-Freshmen Night 2021) เพื่อเป็นการจัดกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกชั้นปี และคณาจารย์และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเป็นปกติแล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 36  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 800 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   800 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล