โครงการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่เริ่มต้น 03/03/2564 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 03/03/2564 เวลา 16:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6105101301   นางสาวกชกร   เซ็นน้อย : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101317   นายชุติพนธ์   แก้วดำ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101324   นางสาวณัฐณิชา   อินสุยะ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101325   นายณัฐพล   นามคำ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101327   นางสาวเดือนนภา   เสนแก้ว : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105105309   นายชญานนท์   นิลจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105105311   นางสาวชเนตตี   ลือชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105105317   นายชัยวัฒน์   พงศวณิชย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105105324   นางสาวณัฐพร   พงศ์ไพบูลย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105105328   นายทัศไนย   วงค์ศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6205101365   นางสาวเพชรรัตน์   โนจา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6205101400   นางสาวอรสา   นิลสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6305101377   นางสาวพิชญา   ภัทรบรรพต : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6305101381   นางสาวภัทราพร   สอนเสนา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6305101383   นายภานุเดช   กองวี : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6305101392   นายวัชรพล   แสนภักดี : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของนักศึกษา และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษาตามระบอบประชาธิปไตย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล