กิจกรรมเพื่อสังคม จัดทำฝายชะลอน้ำ ลำน้ำแพม

วันที่เริ่มต้น 03/03/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 06/03/2564 เวลา 23:30
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภาคเหนือตอนบน ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม จัดทำฝายชะลอน้ำ ลำน้ำแพม อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร รวมถึงการศึกษาชุมชนเพื่อแสวงหาความความรู้และแนวทางในการพัฒนาชุมชน ณ ชุมชนอุดมสุข บ้านแพมบก ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2564 มีนักศึกษาเข้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 30 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   30 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล