บริจาคเลือดดีช่วยชีวิตคน_3มี.ค.64AP.

วันที่เริ่มต้น 03/03/2564 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 03/03/2564 เวลา 15:00
สถานที่จัด ชั้น 1 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6101102350   นายณัฐพงศ์   ปันทะวงค์ : พืชสวน 8ชั่วโมง
6101124326   นางสาวลลิตา   บัวพร : เกษตรเคมี 8ชั่วโมง
6101125315   นายณัฐพล   วงค์มะโน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6201102349   นางสาวดวงกมล   ต้นจำปี : พืชสวน 8ชั่วโมง
6201102392   นายพงศกร   ดีชัย : พืชสวน 8ชั่วโมง
6201102427   นางสาววรางคณา   ศรีสุยิ่ง : พืชสวน 8ชั่วโมง
6201102446   นางสาวสโรชา   หอมหวล : พืชสวน 8ชั่วโมง
6201102453   นางสาวสุภาภรณ์   จันทร : พืชสวน 8ชั่วโมง
6201102474   นายอิศรพงศ์   ไชยตน : พืชสวน 8ชั่วโมง
6201122009   นายชานน   ป้อมฝั้น : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6201122040   นายภูวนัย   ใสแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6201122044   นายรชานนท์   เผ่าภูรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6201125301   นายกตัญญู   แสนสัจจะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6201125303   นายกรธวัช   นนทนาคร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6201125314   นายณัฐวุฒิ   จาวเจริญพาณิชย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6201125334   นายพีรพล   ยะคำดุก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6201125349   นายเศรษฐภูมิ   คำภีระ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6201126312   นางสาวพิมพกานต์   ตองใจ : วิทยาการสมุนไพร 8ชั่วโมง
6301126304   นางสาวณัชธภากร   สบายสุข : วิทยาการสมุนไพร 8ชั่วโมง
6301126310   นายสรรเสริญ   แซ่ฟุ้ง : วิทยาการสมุนไพร 8ชั่วโมง
คณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมกับสภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคเลืิอดดีช่วยชีวิตคน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาเข้าร่วม จำนวน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล