ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
-
วันที่เริ่มต้น 24/02/2564 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 24/02/2564 เวลา 12:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาของทุกปีจะมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา เพื่อออกไปประกอบกิจกรรมและอาชีพ ซึ่งจะต้องทำงานและเรียนรู้ร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคม การมีความพร้อมทางด้านความรู้และจิตใจก่อนที่จะออกไปประกอบกิจกรรมและอาชีพ จึงมีความสำคัญยิ่งในสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งความพร้อมทางด้านจิตใจมีความสำคัญเป็นพิเศษ ดังนั้นเพื่อให้แนวคิดแก่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ ทางงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาจึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาและมีแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 650 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล