โครงการบ่มเพาะผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่เริ่มต้น 05/02/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 07/02/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ศูนย์อบรมเยาวชนและพัฒนาบุคลากร Stove on the water บ้านแม่เตาดิน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6109101304   นางสาวกัญญาณัฐ   ศิริกุลพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6109101305   นายกันต์ณภัทร   วิภัคจิรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6109101316   นายชนาธิป   ก่ำจีน : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6109101317   นางสาวชนิกานต์   บัวเกิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6109101335   นางสาวนริศรา   คงเพ็ชรศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6109101340   นางสาวนุสบา   มะหะหมัด : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6109101341   นางสาวปนัดดา   นาที : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6109101347   นางสาวพรวิมล   ลุงสม : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6109101349   นางสาวพัชราภรณ์   อรุณเกษร : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6109101379   นางสาวสุทธิดา   ปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6109102308   นางสาวจุลจิรา   ราษี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6109102327   นายพีรพัฒน์   ช่วยสงค์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6109102347   นางสาวอาทิตยา   พงษ์ทิตย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101007   นางสาวจันทนา   ชัยวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101019   นางสาวสิรินันยา   ลุงทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101036   นางสาวรัตติกาล   อัครชัยวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101045   นางสาวสาวิตรี   ยนันต์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101050   นางสาวแสงพร   คำมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101301   นางสาวกชพร   พิพัฒน์สำโรง : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101305   นางสาวกัญญารัตน์   สถานกอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101321   นางสาวณัฐชยา   วงศ์บุญมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101327   นางสาวดารารัตน์   กลิ่นขจร : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101328   นายตะวัน   ผิวทน : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101334   นายธนวินท์   เกตุคง : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101335   นางสาวธนัชพร   ศิริพงศา : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101336   นายธนาทัช   ศิวพรอนันต์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101347   นางสาวปิยะฉัตร   ศรีคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101358   นางสาวพิยะดา   แก้วเล็ก : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101359   นายพิสิษฐ์   ปรากฎผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101368   นางสาวรวิสรา   บัวสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101386   นางสาวสุทธิดา   คำปันวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6309101405   นายภูรินทร์   ดวงปัญญาสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
เนื่องด้วยคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดโครงการบ่มเพาะผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการให้สโมสรนักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานกันเป็นทีม สามารถบ่มเพาะภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี รวมทั้งเรียนรู้ทักษะการทำงาน เทคนิคต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาในสถานศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาสังคม อันเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านทักษะทางปัญญา การใช้ระบบความคิด ความกล้าแสดงออก ก่อเกิดความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการทำงานเพื่อสังคม และมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประการณ์ทำงานและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่สโมสรกับรุ่นน้องสโมสรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   50 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล