กิจกรรมร่วมจัดนิทรรศการ"โครงการหลวง 2563"

วันที่เริ่มต้น 21/12/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 24/12/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน มูลนิธิโครงการหลวง
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6209101001   นางสาวกนกวรรณ   แซ่ท่อ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101002   นางสาวกิ่งดาว   กุลจิรามั่นคง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101005   นางสาวขนิษฐา   ต๊ะนันกลาง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101006   นางสาวขวัญจิรา   ตานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101007   นางสาวจันทนา   ชัยวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101008   นางสาวจิราวรรณ   คุณหลวง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101010   นางสาวฉฎาธร   แก้วประเพณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101011   นางสาวชนน์นิภา   ปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101012   นางสาวชนันพร   ทับลือชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101013   นางสาวชมพูนุท   ปัญญาวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101014   นางสาวชลันธรี   ทัพสุขุม : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101016   นายณัฐวุฒิ   หน่อคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101017   นางสาวดวงพร   ลุงหล้า : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101019   นางสาวสิรินันยา   ลุงทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101020   นายติณณ์   บุนนาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101022   นางสาวนภัสกร   อุพงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101023   นางสาวนันทิยา   วิเศษอาภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101024   นางสาวนิรชา   วงค์มูลหล้า : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101025   นางสาวนุจนีย์   คาจู : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101027   นางสาวบุษกร   หมื่นแสนล้าน : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101030   นายพงศธร   วิชัยสิงห์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101031   นางสาวพรทิพย์   ภารดีสดใส : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101032   นายพีรวิชญ์   อินแสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101033   นางสาวเพ็ญนภา   เป็ดมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101034   นายภาณุพงษ์   หน่อจีนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101036   นางสาวรัตติกาล   อัครชัยวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101039   นางสาววราภรณ์   แซ่หลิว : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101040   นางสาววิชุดา   จันทรยุทธ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101041   นายวุฒิกร   ใยบัว : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101042   นางสาวศิริประภา   ขันศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101045   นางสาวสาวิตรี   ยนันต์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101046   นางสาวสุธิดา   จันทิมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101047   นางสาวสุภาพร   หมื่อแล : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101048   นางสาวสุวรรณา   ผิวเหลือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101049   นางสาวสุวิภา   ปัญญาคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101050   นางสาวแสงพร   คำมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101051   นางสาวหทัยกานต์   บัวพาน : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101052   นายอภิสิทธิ์   รังษี : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101054   นางสาวไอลดา   แซ่อึ้ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101056   นางสาวนิภาพร   ตาใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101057   นางสาวแสงเดือน   ลุงต๋า : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101058   นายอนิรุทธิ์   คันธรส : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 20 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   30 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล