นำเสนอผลิตภัณฑ์_กองทุนหมุนเวียนคณะผลิต_3กพ2564

วันที่เริ่มต้น 03/02/2564 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 03/02/2564 เวลา 16:00
สถานที่จัด ห้องประชุม 1 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
เจนจิรา หม่องอ้น คณะผลิตกรรมการเกษตร
อัยวริญ แก้วชิต คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อภิริยา นามวงศ์พรหม คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6001105302   นายกรวิชญ์   ต้าวใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105313   นางสาวจิราภรณ์   มีหินกอง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105322   นางสาวช่อผกา   แก้วลำยวง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105357   นายนริศ   เนตรถาวร : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6101102371   นางสาวธัญลักษณ์   สมสวัสดิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102372   นางสาวธันย์ชนก   ค้างสำโรง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102377   นายธีรพงศ์   กาญจนพันธ์บุญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102449   นายวีรากร   วรกิจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102457   นางสาวศิรินทิพย์   ขอนรัก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101105327   นายนพรัตน์   นัยโพธิ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105371   นางสาวสุพัตรา   อุปนันท์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105373   นางสาวอนงค์นาฎ   จันทร์ใส : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105375   นางสาวอรพรรณ   จิตรีวาสน์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101113307   นายกิตติธัช   จันเหลือง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113314   นายธนกฤต   ติ๊บลังกา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101126313   นางสาวพุธิตา   โพธิ์ยี่ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6101126314   นางสาวรวิสรา   เทพสิงห์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6301101010   นายชาญชัย   ทองดวง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101011   นายชาตเวท   แซ่ลี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301105328   นางสาวสรัญญา   แก้วเทศ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105336   นางสาวเปรมกมล   ธุระวรณ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
งานกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้สำหรับนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เข้าใจทักษะผู้ประกอบการมืออาชีพ สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ วางแผนธุรกิจได้ดี สามารถเขียนโครงการในรูปแบบที่ได้มาตรฐาน โดยจะให้นักศึกษานำเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขาย จำนวน 8 ทีม ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ด้วยโปรแกรม Power point โดยมีวิทยากรจากคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี และจากอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MAP) 2 ท่าน ได้แก่ คุณมงคล คงสุข ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจ และคุณสุรัญ กันทะสอน ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจ ให้ข้อเสนอแนะนำสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาตามบริบทของผู้ประกอบการมืออาชีพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 20 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   22 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร งานกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้สำหรับนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เข้าใจทักษะผู้ประกอบการมืออาชีพ สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ วางแผนธุรกิจได้ดี สามารถเขียนโครงการในรูปแบบที่ได้มาตรฐาน โดยจะให้นักศึกษานำเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขาย จำนวน 8 ทีม นักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 22 คน ด้วยโปรแกรม Power point โดยมีวิทยากรจากคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี และจากอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MAP) 2 ท่าน ได้แก่ คุณมงคล คงสุข ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจ และคุณสุรัญ กันทะสอน ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจ ให้ข้อเสนอแนะนำสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาตามบริบทของผู้ประกอบการมืออาชีพ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล