เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร_19-20 กันยายน 2563

วันที่เริ่มต้น 19/09/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 20/09/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร
วันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ. 2563
ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงาน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 24 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   24 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร
วันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ. 2563
ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงาน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล