โครงการคริสต์มาสของขวัญอันทรงคุณค่า

วันที่เริ่มต้น 23/12/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 23/12/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด บริเวณโรงอาหารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรม Campus Student Link
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6104103321   นางสาวณัฐชญา   อัครจินดาฤทธิ์ : เคมี 15ชั่วโมง
6105101355   นางสาวปาริชาติ   บารมีสมบูรณ์ : รัฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
6106101453   นางสาวสุดรัตน์   เเตะวอ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6106102354   นางสาวธัชณัณ   วัตถุโชคดีงาม : การตลาด 15ชั่วโมง
6106102406   นางสาวลัดดาพร   ภัทรเสถียรชัย : การตลาด 15ชั่วโมง
6106103313   นายเกียรติศักดิ์   ค้ำจุนสวรรค์ : บัญชี 15ชั่วโมง
6112102306   นางสาวเจนจิรา   ใจปิง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 15ชั่วโมง
6122101463   นายรัชชานนท์   ชาววิวัฒน์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
6204109308   นายนิชนันท์   เนียมทัด : ฟิสิกส์ประยุกต์ 15ชั่วโมง
6301101010   นายชาญชัย   ทองดวง : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6306103021   นายเทิดพงศ์   ศักดิ์เจริญชัยกุล : บัญชี 15ชั่วโมง
เนื่องจากชมรม Campus Student Link ตระหนักว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสากล และทางมหาวิทยาลัยก็ต้องการให้นักศึกษาทุกคนได้ทำความรู้จักและเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติที่มีหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางชมรมมีอาสาสมัครมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากต่างประเทศ ทั้งเกาหลี ลาว และอเมริกา อันจะเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจากอาสามัครเหล่านี้
ดังนั้นทางชมรม Campus Student Link จึงประสงค์จะจัดโครงการคริสมาสต์ของขวัญอันทรงคุณค่า เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ่ทุกชั้นปี ได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวต่างชาติ และเข้าใจเทศกาลคริสมาสต์ที่แท้จริง โดยจัดกิจกรรมการแสดงละครเรื่องราวของคริสมาส นิทรรศการประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส กิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรมและเพิ่มความสนุกสนาน เน้นสร้างความสัมพันธ์ กิจกรรมการแสดงดนตรี และการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับอาสาสมัครต่างชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล