โครงการบรรยายพิเศษ "บทบาทของเยาวชนกับการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย" ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่เริ่มต้น 09/12/2563 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 09/12/2563 เวลา 16:30
สถานที่จัด วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่เยาวชน นักศึกษา และเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อันจะนำไปสู่การมีเจตคติที่ดี และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ และหวงแหนประชาธิปไตยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสนับสนุนการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล