62_4 ธันวาคม กีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่46

วันที่เริ่มต้น 04/12/2562 เวลา 15:00 วันที่สิ้นสุด 04/01/2563 เวลา 22:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6101101352   ภานุพงศ์   ศิลารักษ์ : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6101105304   ไกรวุฒิ   ต๋าคำ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105323   ธัญธิดา   ใจคำ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105327   นพรัตน์   นัยโพธิ์ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105328   นพวรรณ   ภูลำ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105330   นัทชมน   พรมพิทักษ์ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105333   นุชนาถ   จิตจักร์ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105334   บัณฑิตา   โตนสันเทียะ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105336   ปาริฉัตร   เตรียมแรง : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105340   พงศธร   แสงใหญ่ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105342   พลวัต   นามมนตรี : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105345   พัชรา   ผ่องอำไพศักดิ์ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105351   ภาวนา   ชุมภูนุช : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105356   รุ่งทิวา   ปัญญา : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105366   ศิราณี   จันทะคุณ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105371   สุพัตรา   อุปนันท์ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105373   อนงค์นาฎ   จันทร์ใส : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105375   อรพรรณ   จิตรีวาสน์ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6301105334   นายวรเมธ   เครือวัลย์ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 36  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   120 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   5000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 5000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
คณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมกับองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตรได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาแม่โจ้ ครั้งที่46 โดยมีนักศึกษาทั้งหมด 120 คน ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ถึง 22.00 น.
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล