62_4 ธันวาคม กีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่46

วันที่เริ่มต้น 04/12/2562 เวลา 15:00 วันที่สิ้นสุด 04/01/2563 เวลา 22:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6101101352   นายภานุพงศ์   ศิลารักษ์ : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6101105304   นายไกรวุฒิ   ต๋าคำ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105323   นางสาวธัญธิดา   ใจคำ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105327   นายนพรัตน์   นัยโพธิ์ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105328   นางสาวนพวรรณ   ภูลำ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105330   นางสาวนัทชมน   พรมพิทักษ์ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105333   นางสาวนุชนาถ   จิตจักร์ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105334   นางสาวบัณฑิตา   โตนสันเทียะ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105336   นางสาวปาริฉัตร   เตรียมแรง : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105340   นายพงศธร   แสงใหญ่ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105342   นายพลวัต   นามมนตรี : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105345   นางสาวพัชรา   ผ่องอำไพศักดิ์ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105351   นางสาวภาวนา   ชุมภูนุช : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105356   นางสาวรุ่งทิวา   ปัญญา : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105366   นางสาวศิราณี   จันทะคุณ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105371   นางสาวสุพัตรา   อุปนันท์ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105373   นางสาวอนงค์นาฎ   จันทร์ใส : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105375   นางสาวอรพรรณ   จิตรีวาสน์ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6301105334   นายวรเมธ   เครือวัลย์ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 36  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   120 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   5000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 5000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
คณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมกับองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตรได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาแม่โจ้ ครั้งที่46 โดยมีนักศึกษาทั้งหมด 120 คน ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ถึง 22.00 น.
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล