โครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) (ครั้งที่ 3)
-
วันที่เริ่มต้น 01/02/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 02/02/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด ณ ห้อง 80-309 อาคารแม่โจ้ 80 ปี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะวิทยาศาสตร์ 1
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 6
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 7

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการ“การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)” ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้รับผิดชอบหลักสูตร สามารถบันทึกข้อมูลหลักสูตรให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมกำหนด และผลักดันให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้รับความเห็นชอบในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เพิ่มมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่านดังนี้ 1. นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2.รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ และ 3.นางสาวธิชชญาภาสุ์ เสน่หา สังกัด สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติบรรยาย และให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าอบรม เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 80-309 อาคารแม่โจ้ 80 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน สัมนาเชิงปฏิบัตการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านวิชาการ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 75380 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
สถานะหลักสูตรที่อยู่ในระดับมหาวิทยาลัย (สถานะ W) ที่เป็นหลักสูตร Case Study ที่กําหนดไว้ จํานวน 22 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 17 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 77.27
และจํานวนหลักสูตรในระบบ CHECO จํานวน 65 หลักสูตร มีหลักสูตรที่เข้าร่วมกิจกรรม 44 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 67.69
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล