อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการสอนและเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUNQA"

วันที่เริ่มต้น 09/09/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 10/11/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมสุวรรณ 2 อาคาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
อาจารย์ 13 คน เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 5 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 20 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   18 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล