เสวนาหาผู้นำ_18ต.ค.2563

วันที่เริ่มต้น 18/10/2563 เวลา 10:00 วันที่สิ้นสุด 18/10/2563 เวลา 13:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรและ 6 ชมรมนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร จะจัดโครงการเสวนาหาผู้นำนักศึกษาและพัฒนาจริยธรรมเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เรียนรู้วิธีการรับผิดชอบจัดโครงการ พัฒนาทักษะการวางแผนตามกระบวนการบริหารงานคุณภาพ PDCA และทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยจะจัดในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง PT106 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผลิตกรรมการเกษตร เวลา 09.00-13.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษา จำนวน 200 คน งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรและ 6 ชมรมนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร จะจัดโครงการเสวนาหาผู้นำนักศึกษาและพัฒนาจริยธรรมเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เรียนรู้วิธีการรับผิดชอบจัดโครงการ พัฒนาทักษะการวางแผนตามกระบวนการบริหารงานคุณภาพ PDCA และทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยจะจัดในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง PT106 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผลิตกรรมการเกษตร เวลา 09.00-13.00 น.
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล