กิจกรรมทำบุญรับขวัญน้องใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี 2563

วันที่เริ่มต้น 18/10/2563 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 18/10/2563 เวลา 10:00
สถานที่จัด อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรและ 6 ชมรมนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร จะจัดโครงการเสวนาหาผู้นำนักศึกษาและพัฒนาจริยธรรมเท่าทันการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม "ทำบุญรับขวัญน้องใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เรียนรู้วิธีการให้ทาน การไหว้พระสวดมนต์ ทำพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนาพุทธโดยพระสงฆ์ ซึ่งจะเป็นการพัฒนานักศึกษาในด้านคุณธรรมจริยธรรม และผู้นำนักศึกษาทีมรับผิดชอบจัดโครงการจะได้พัฒนาทักษะ การวางแผนตามกระบวนการบริหารงานคุณภาพ PDCA และทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยจะจัดในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร เวลา 07.00-10.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาเข้าร่วม 500 คน งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรและ 6 ชมรมนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร จะจัดโครงการเสวนาหาผู้นำนักศึกษาและพัฒนาจริยธรรมเท่าทันการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม "ทำบุญรับขวัญน้องใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เรียนรู้วิธีการให้ทาน การไหว้พระสวดมนต์ ทำพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนาพุทธโดยพระสงฆ์ ซึ่งจะเป็นการพัฒนานักศึกษาในด้านคุณธรรมจริยธรรม และผู้นำนักศึกษาทีมรับผิดชอบจัดโครงการจะได้พัฒนาทักษะ การวางแผนตามกระบวนการบริหารงานคุณภาพ PDCA และทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยจะจัดในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร เวลา 07.00-10.00 น.
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล