โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปิดกระป๋อง (Open can) ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2562
Open can 27
วันที่เริ่มต้น 02/01/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 06/01/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเหมาะสมและครบถ้วน มีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา ซึ่งนอกเหนือจากทักษะการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว คณะฯ ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดเครือข่ายนักศึกษา และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เช่น ทักษะด้านความร่วมมือ ทักษะการทำงานเป็นทีม บทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การเคารพกฎกติกาในการจัดกิจกรรมร่วมกันในสังคม การมีวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น

ทั้งนี้กิจกรรมต่าง ๆ ยังสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ซึ่งกิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปิดกระป๋อง (Open Can) ครั้งที่ 27 เป็นหนึ่งในกิจกรรมนักศึกษาส่งเสริมด้านวิชาการ โดยมีกิจกรรมการตอบปัญหาทางวิชาการ การประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ พัฒนาทักษะทางวิชาการ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพแก่นักศึกษาของคณะฯ โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา การแข่งขันเชียร์และประกวดดาวเดือน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้องและบุคคลรอบข้างในสังคม รู้จักความมีน้ำใจของนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ และในปีการศึกษา 2562 กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินกิจกรรมและรับผิดชอบโดยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนถึงบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 112 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ชมรมอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปิดกระป๋อง (Open Can) ครั้งที่ 27 (ระดับประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 94 คน และอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน รวมเป็น 97 คน คิดเป็นร้อยละ 86.60

กิจกรรมภายในงาน
1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
2. กิจกรรมการประกวดดาว เดือน และดาวประดับฟ้า
3. กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ และการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
(1.) รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภทวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง
1.1 น.ส.ณิชารีย์ ไชยวุฒิ
1.2 น.ส.ธิดากาญจน์ แซ่โซ้ง
1.3 น.ส.ศศิวิมล ภัคสิทธินันท์
1.4 น.ส.สิรินารถ คุณยศยิ่ง
(2.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (เหรียญทองแดง) ประเภทวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย
2.1 นายณัฐพงษ์ มุงเมือง
2.2 นายณัฐวุฒิ สิงห์สุข
2.3 นายปิยะพงศ์ เศษสรี
2.4 นายสมเกียรติ ป้อมศรี
(3.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เดือน)
3.1 นายทรงวุฒิ พนมไพร
(4.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ดาวประดับฟ้า)
4.1 นางสาวพิกุลทอง คุ้มประภา
(5.) ทำคะแนนเป็นอันดับที่ 2 (รอบแรก) จาก 19 สถาบันที่เข้าร่วมแข่งขัน (การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ) และผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย
5.1 นายภาณุพงศ์ น้อยผล
5.2 น.ส.เนตรณภา สุดจดา
5.3 น.ส.สุวิภา ชูฟอง
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล