โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2562
-
วันที่เริ่มต้น 30/11/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/11/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า กับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ และเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า รวมถึงคณะฯ ได้มีโอกาสปรับปรุงฐานข้อมูลของศิษย์เก่าที่เข้าร่วมงานให้เป็นปัจจุบัน

ในปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ กำหนดจัดกิจกรรม "งาน 15 ปี วัสดุศาสตร์ (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)" "15 Year Anniversary Reunion" ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

โดยกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินกิจกรรมและรับผิดชอบโดย นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ของคณะฯ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมวัสดุศาสตร์ (อุตสาหกรรมการยาง) ตลอดจนบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   105 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ชมรมวัสดุศาสตร์ (อุตสาหกรรมการยาง) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดจัดกิจกรรมงาน 15 ปี วัสดุศาสตร์ (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) 15 Year Anniversary Reunion ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม 23 คน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 74 คน อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 8 คน รวมเป็น 105 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5

กิจกรรมภายในงาน
1. กิจกรรมการสัมมนาด้านการเรียนและการทำกิจกรรมระหว่างเรียนโดยศิษย์เก่ากรณีศึกษา รุ่นพี่เรียนดี การทำกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย คณะ และการช่วยงาน
2. การสัมมนาด้านการเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อ
3. การสัมมนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงาน การทำงาน และการประกอบอาชีพอิสระ โดยศิษย์เก่า
4. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรโดย ศิษย์เก่าทำงานตรงสาย ศิษย์เก่าเรียนต่อ ศิษย์เก่าประกอบอาชีพอิสระ
5. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ระหว่าง คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
6. กิจกรรมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล