โครงการวิศวกรรมจิตอาสาจัดทำ Face Shield (Work from Home) ประจำปีการศึกษา 2563
-
วันที่เริ่มต้น 25/03/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/06/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ของคณะฯ โดยมีตัวแทนผู้นำนักศึกษา คือ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และเลขานุการสโมสรนักศึกษาคณะฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะฯ และตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยโครงการวิศวกรรมจิตอาสาจัดทำ Face Shield (Work form Home) เป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนด้านจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และในสถานการณ์ปัจจุบันได้มีประกาศที่เกี่ยวข้องกับ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิท-19 (Coronavius Disease 2019 (COVID-19)) เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคดังกล่าว และยังสามารถดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องนัดรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย แต่สามารถดำเนินงานโดยนักศึกษาและศิษย์เก่าที่สนใจ ที่มีจิตอาสาร่วมจัดทำ Face Shield ที่บ้านของตนเอง (Work from Home) เพื่อนำผลผลิตที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการต่อไป

กิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เลือกกระทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารเพื่อเป็นประโยชน์กับสถานการณ์ปัจจุบัน

ดำเนินกิจกรรมและรับผิดชอบโดยชมรมนักศึกษาของคณะฯ คือ ชมรมวิศวกรรมแม่โจ้ โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมวิศวกรรมแม่โจ้ ผู้อำนวยการสถานบริการวิชาการคณะฯ ตลอดจนถึงบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 10  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 45 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   45 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล