กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
-
วันที่เริ่มต้น 07/10/2563 เวลา 15:00 วันที่สิ้นสุด 07/10/2563 เวลา 17:00
สถานที่จัด ห้อง EA 206 อาคารพนม สมิตานนท์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 55 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   55 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กำหนดการ
กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563
ณ ห้อง EA 206 อาคารพนม สมิตานนท์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

15.00 น. - ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
15.15 – 15.30 น. - แนะนำคณาจารย์ของสาขาวิชา พร้อมกับชี้แจงรายละเอียดที่สำคัญของโครงสร้างหลักสูตร
15.30 – 17.00 น. - นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา
1. รศ.ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
2. อ.ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด
3. ผศ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
4. อ.ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
5. ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
6. อ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล