กิจกรรมการประกวดดาวเดือน DC Red Color Full Party

วันที่เริ่มต้น 23/09/2563 เวลา 16:00 วันที่สิ้นสุด 23/09/2563 เวลา 22:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการดำเนินกิจกรรมการประกวดดาว-
เดือน และการประกวดดาวเทียม เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีแสดงความสามารถ กระชับความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย โดยให้คณะต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมซึ่งอยู่ภายใต้การขับเคลื่อนกิจกรรมขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
สโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจัดกิจกรรมการประกวดดาวเดือน DC Red Color Full Party และกิจกรรม Freshy Night 2020 ขึ้นเพื่อให้สอดรับกับกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย และสรรหานักศึกษาที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีความประพฤติดี มีความกล้าแสดงออก มีภาวะผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยผ่านเวทีการประกวดดาวเดือน อันจะนำไปสู่การเป็นตัวแทนดาว-เดือน-ดาวเทียม ในระดับมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่ภารกิจและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในระดับคณะฯ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ระหว่างรุ่นน้องและรุ่นพี่ได้รู้จักกันในหมู่คณะ ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 260 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล