โครงการ B.A. Brand Ambassadors 2020 (ประกวดดาว-เดือน)

วันที่เริ่มต้น 23/09/2563 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 23/09/2563 เวลา 23:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6006101302   นางสาวกนกวรรณ   บุญโกศล : การจัดการ 18ชั่วโมง
6006101480   นางสาวอมรรัตน์   กิตติธีรานุรักษ์ : การจัดการ 18ชั่วโมง
6006101490   นางสาวอาทิตยา   คำบุญเรือง : การจัดการ 18ชั่วโมง
6006102347   นายณัฐวัฒน์   จันต๊ะ : การตลาด 18ชั่วโมง
6006102391   นางสาวพรสวรรค์   หวายหอม : การตลาด 18ชั่วโมง
6006102395   นางสาวพิชชาภา   เสือมาก : การตลาด 18ชั่วโมง
6006102411   นายภาสพัส   วิทยะพงศ์ : การตลาด 18ชั่วโมง
6006102412   นายภูริพัฒน์   ปวงคำ : การตลาด 18ชั่วโมง
6006103318   นายขวัญชัย   สุขถา : บัญชี 18ชั่วโมง
6006103341   นายชาญนนท์   วงค์ชัย : บัญชี 18ชั่วโมง
6006103354   นายณัฐวัฒน์   น้อยวันนา : บัญชี 18ชั่วโมง
6006103396   นางสาวปานไพลิน   ศรีอรุณกิจจา : บัญชี 18ชั่วโมง
6006104443   นายอัฒวุทธ์   งามวัฒนากุล : การเงิน 18ชั่วโมง
6106101425   นางสาวมานี   เตชะเลิศพนา : การจัดการ 18ชั่วโมง
6106103348   นางสาวทิพรดา   อิ่งต่า : บัญชี 18ชั่วโมง
6106103349   นางสาวธนาภรณ์   พยาชัย : บัญชี 18ชั่วโมง
6206101335   นายณฐใน   งามวิเศษศรี : การจัดการ 18ชั่วโมง
6206101347   นายธนวัฒน์   ติวาติน : การจัดการ 18ชั่วโมง
6206101381   นายพุฒิพงษ์   ยานะ : การจัดการ 18ชั่วโมง
6206101383   นายภาณุวิชญ์   บุญเถาว์ : การจัดการ 18ชั่วโมง
6206101384   นายภานุวุธ   จันทร์มณี : การจัดการ 18ชั่วโมง
6206101391   นายฤกษ์ดี   อุดมทิพย์ : การจัดการ 18ชั่วโมง
6206101393   นายวรเดช   แก้วมณี : การจัดการ 18ชั่วโมง
6206101396   นายวัชรพล   ชัยวงศ์ : การจัดการ 18ชั่วโมง
6206101401   นายวีรพงษ์   เหมะธุลิน : การจัดการ 18ชั่วโมง
6206101418   นางสาวหทัยภรณ์   ถมยาพันธ์ : การจัดการ 18ชั่วโมง
6206101420   นายอนุรักษ์   กันทะคีรี : การจัดการ 18ชั่วโมง
6206101436   นางสาวศิริกัญญา   ดวงเกิด : การจัดการ 18ชั่วโมง
6206102309   นางสาวกัณขนิษฐา   แจ่มใส : การตลาด 18ชั่วโมง
6206102321   นายเกษม   ตีคา : การตลาด 18ชั่วโมง
6206102358   นายปณต   หน่อเรือน : การตลาด 18ชั่วโมง
6206103308   นายกอบศักดิ์   ศรีโสภา : บัญชี 18ชั่วโมง
6206103316   นางสาวจันทร์   นามยี่ : บัญชี 18ชั่วโมง
6206103328   นายณัฐนันท์   ศรีคำวัง : บัญชี 18ชั่วโมง
6206103330   นายณัฐยศ   ยอดเลา : บัญชี 18ชั่วโมง
6206103358   นางสาวเบญญาภา   เทียนหยาง : บัญชี 18ชั่วโมง
6206103359   นางสาวปรางค์ทิพย์   คุณอนันต์ : บัญชี 18ชั่วโมง
6206103360   นางสาวปราวีณา   รอบคอบ : บัญชี 18ชั่วโมง
6206103403   นางสาวสายสุดา   สิทธิ : บัญชี 18ชั่วโมง
6206104320   นายธีระศักดิ์   มานุ : การเงิน 18ชั่วโมง
6206104340   นางสาวอรณี   ปัญโญใหญ่ : การเงิน 18ชั่วโมง
6206105320   นางสาวบุษราคัม   ชวาลพิชญ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
6306101302   นายกมลภพ   แก้วเดียว : การจัดการ 18ชั่วโมง
6306101308   นางสาวกัญญาพัชร   อาจธัญกรรม : การจัดการ 18ชั่วโมง
6306101388   นายยุทธนา   ทาชื่นจิตร : การจัดการ 18ชั่วโมง
6306102318   นางสาวชเนตตรี   นาเมืองรักษ์ : การตลาด 18ชั่วโมง
6306102418   นายศุภกฤต   ปัญญาเปียง : การตลาด 18ชั่วโมง
6306102424   นายอลังการ   สามนคร : การตลาด 18ชั่วโมง
6306103002   นางสาวกนิษฐา   มูลคำ : บัญชี 18ชั่วโมง
6306103022   นายธนากร   พะยา : บัญชี 18ชั่วโมง
6306103312   นายจิรายุ   คงคร้าม : บัญชี 18ชั่วโมง
6306103361   นางสาวพิชสินี   เอี่ยมโพธิ์ : บัญชี 18ชั่วโมง
6306103364   นายพิริยะ   ตันตระกูล : บัญชี 18ชั่วโมง
6306104305   นางสาวจิดาภา   เรืองขำ : การเงิน 18ชั่วโมง
6306104308   นายธนะพัฒน์   สกุลทับ : การเงิน 18ชั่วโมง
6306105304   นางสาวจิตรานนท์   บุญทรัพย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
6306105311   นายสุภทัต   มารื่น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
6306106317   นายสรนันท์   อินต๊ะ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 18ชั่วโมง
6306106322   นางสาวกรรณิการ์   แซ่อึ้ง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 18ชั่วโมง
6306106326   นายสิทธิพงษ์   เสน่ห์ไทย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 18ชั่วโมง
คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ B.A. Brand Ambassadors (ประกวดดาว-เดือน) ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ลานกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่เวลา 17.00-22.30 น. ซึ่งโครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 619 คน โดยนายกสดมสรนักศึกษาได้กล่าวรายงาน เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ แก่รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
กิจกรรมได้เชิญผู้มีคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกมาเป้นเกียรติในการตัดสินคัดเลือกผู้ที่ได้ตำแหน่ง ดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะบริหารธุรกิจ ผ่านกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส เป้นที่ยอมรับของนักศึกษาและตัวแทนผู้เข้าร่วมการประกวด ภายในงานได้ส่งเสริมความสามารถของผู้เข้าร่วมการประกวด ซึ่งจะต้องเป็นตัวแทนในการทำประชาสัมพันธ์ให้แก่คณะบริหารธุรกิจ ในโอกาส ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล