สัมมนาสาขาการตลาด หัวข้อ การทำการตลาดในยคปัจจุบัน

วันที่เริ่มต้น 02/09/2563 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 02/09/2563 เวลา 12:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการสัมมนาทางการตลาด หัวข้อ "การทำการตลาดในยุคปัจจุบัน" จัดขึ้นในวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องพยัคเหมันฑ์ ชั้น อาคาร 25 ปีธุรกิจเกษตร โดยได้เชิญวิทยากร คุณธเนศร วนิศรกุล เจ้าของธุรกิจมนต์นมสด มาพุดคุยในความรู้เรื่องการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันสูง และการนำพาธุรกิจให้อยู่ได้ในยุคที่มีปัญหาเศรษฐกิจและเกิดโรคระบาดไปทั่วโรค
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล