โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่เริ่มต้น 14/10/2563 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 14/10/2563 เวลา 12:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้อนุมัติให้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นนักศึกษารหัส 60 (หลักสูตร 4 ปี) ประกอบด้วย สาขาวิชาการบัญชี 4 ปี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการเงิน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยสสุข โดยได้เชิญวิทยากรจากสถานประกอบการ มาจัดเสวนา หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมก้าวสุ่วิชาชีพ" โดย คุณชัยวัฒก์ ตรียานุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และคุณประพันธ์ อภิวงค์ ตำแหน่ง ผุ้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารองค์กรและหัวหน้าภาควิชาการสื่อสารตลาดดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอรืน และมีพิธีมอบเหรียญเรียนดี ให้แก่นักศึกษาเพื่อเป็นการแสดงความยินดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 600 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล