โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน

วันที่เริ่มต้น 11/08/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 11/08/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์ที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 และ 4 ตามลำดับ และสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน จึงมีการจัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน ของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมขึ้นมา โดยมีกิจกรรมการร่วมกันเก็บขยะในพื้นที่ชุมชนบ้านโปง กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง และกิจกรรมนันทนาการร่วมกันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 อีกทั้งยังมีการสานความสัมพันธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 โดยการทำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับนักศึกษารุ่นน้องให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ เพื่อนใหม่ได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังสร้างความสามัคคีในสาขาและส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพกายและจิตที่ดี จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล