โครงการประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 และจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA

วันที่เริ่มต้น 07/09/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 08/09/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด เชียงดาวกู๊ดวิว รีสอร์ท ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานอำนวยการ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน และให้เป็นไปตามตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (AUN-QA) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญในการบูรณาการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนในระดับปริญญาตรี โดยการจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้นักศึกษามีส่วนร่วม ซึ่งมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน ต้องมีการประเมินผลการดำเนินงาน และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ ในปีงบประมาณ 2562 โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้แทนของคณะ/วิทยาลัย ผู้แทนจากองค์นักศึกษา คือ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกหน่วยงาน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น กำหนดทิศทางและร่วมกันจัดทำแผนดำเนินงานพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 130 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล