โครงการต้อนรับน้องใหม่สู่บ้านหลังที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่เริ่มต้น 03/08/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 09/08/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6001105327   นายฐิติธณากร   กันทะสอน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 42ชั่วโมง
6001125327   นางสาวมณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 42ชั่วโมง
6003104316   นายธนพนธ์   สะอาดเอี่ยม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 42ชั่วโมง
6004101314   นายคเณศร์   สินธุยะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 42ชั่วโมง
6004101360   นายพีระวิชญ์   ตระกูลพิตรพิบูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 42ชั่วโมง
6004101382   นายศราวุฒิ   บุญทิพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 42ชั่วโมง
6004107302   นางสาวกุลนิษฐ์   สายวงค์อินทร์ : วัสดุศาสตร์ 42ชั่วโมง
6005101307   นายเขษมศักดิ์   ฟักเงิน : รัฐศาสตร์ 42ชั่วโมง
6005101310   นายจิรวัฒน์   แก้วตา : รัฐศาสตร์ 42ชั่วโมง
6005101321   นายณัฐพันธ์   เขื่อนคำ : รัฐศาสตร์ 42ชั่วโมง
6005101325   นางสาวดานิสา   สถานเดิม : รัฐศาสตร์ 42ชั่วโมง
6005101348   นายปริญญา   บุญนา : รัฐศาสตร์ 42ชั่วโมง
6005101350   นายปัญญพนต์   คำภิโล : รัฐศาสตร์ 42ชั่วโมง
6005101377   นายวรวุฒิ   หล้าสุก : รัฐศาสตร์ 42ชั่วโมง
6005101386   นายวีรวัฒน์   วงศ์กองแก้ว : รัฐศาสตร์ 42ชั่วโมง
6005104308   นายกิตติพงษ์   จันทรวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 42ชั่วโมง
6005104331   นายณัฐดนัย   วีรพันธุ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 42ชั่วโมง
6005104352   นายปวรุตม์   แก้วหน่อ : รัฐประศาสนศาสตร์ 42ชั่วโมง
6005104372   นางสาวภาคินี   อินต๊ะพิงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 42ชั่วโมง
6006102395   นางสาวพิชชาภา   เสือมาก : การตลาด 42ชั่วโมง
6006103354   นายณัฐวัฒน์   น้อยวันนา : บัญชี 42ชั่วโมง
6006103367   นายธนพจน์   แสงอาทิตย์ : บัญชี 42ชั่วโมง
6010101321   นายจิรายุ   มิ่งแก้ว : การประมง 42ชั่วโมง
6010101374   นายพีรวุฒิ   จิตต์เพ็ง : การประมง 42ชั่วโมง
6010101399   นางสาวสัณห์พิชา   มินทร : การประมง 42ชั่วโมง
6012102330   นายดนัย   มหาวัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 42ชั่วโมง
6012102352   นางสาวพัชณิตา   ปัญญาศรีวิชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 42ชั่วโมง
6012102375   นายวุฒิภัทร   ใจสมปาน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 42ชั่วโมง
6012102392   นายอนุเดช   แก่นทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 42ชั่วโมง
6104101349   นายปฏิพล   สถาวรวิจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 42ชั่วโมง
6105101352   นายปาณวัฒน์   คําบุรี : รัฐศาสตร์ 42ชั่วโมง
6105105310   นายชนกานต์   ผูกจิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 42ชั่วโมง
6106101472   นางสาวอรัญญา   ขุนศักดิ์ดา : การจัดการ 42ชั่วโมง
6106102312   นายกิตติพศ   เตจ๊ะสา : การตลาด 42ชั่วโมง
6114101307   นายกิตติกร   ตันอุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 42ชั่วโมง
6114102314   นายเจษฎา   ต๊ะวัง : ภาษาอังกฤษ 42ชั่วโมง
6118102349   นางสาวปัณฑิกา   คงประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 42ชั่วโมง
6118102364   นางสาวรุ่งนภา   อินทร์นาง : การสื่อสารดิจิทัล 42ชั่วโมง
6201102445   นายสมยายุทธ   จริตดีสม : พืชสวน 42ชั่วโมง
6201105329   นางสาวศิรภัสสร   เตชทัตสิวลี : อารักขาพืช 42ชั่วโมง
6201105330   นางสาวศิริภัทร   ตุ้ยหนิ้ว : อารักขาพืช 42ชั่วโมง
6201222050   นายลอเอ๋อ   ลาหู่นะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 42ชั่วโมง
6204106313   นายธนากร   จันต๊ะไพร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 42ชั่วโมง
6204109302   นางสาวเปมิกา   เขวาลำธาร : ฟิสิกส์ประยุกต์ 42ชั่วโมง
6204109304   นางสาวลดาทิพย์   เรือนสูง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 42ชั่วโมง
6204109305   นางสาวอิชยา   รัตนสุพงษ์ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 42ชั่วโมง
6205101333   นายณัฐวุฒิ   อุปละ : รัฐศาสตร์ 42ชั่วโมง
6205105407   นางสาวศิรินารถ   ยวงเงิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 42ชั่วโมง
6206102301   นางสาวกนกกร   ภู่เปี่ยม : การตลาด 42ชั่วโมง
6206102428   นางสาวกิตติมา   สุขเจริญ : การตลาด 42ชั่วโมง
6206103309   นางสาวกัญญารัตน์   มะโนรา : บัญชี 42ชั่วโมง
6206103371   นางสาวเพชรดา   สุนันต๊ะ : บัญชี 42ชั่วโมง
6206103410   นางสาวสุพิชญา   ขุนหาญ : บัญชี 42ชั่วโมง
6209101331   นายไตรมาตร   พลายวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 42ชั่วโมง
6210101330   นายรณกฤต   ใจวงค์ : การประมง 42ชั่วโมง
6210101337   นางสาวสตางค์   พานแก้ว : การประมง 42ชั่วโมง
6210101342   นายอภิชัย   กิ่งแก้ว : การประมง 42ชั่วโมง
6212102325   นางสาวภูริชยา   ดวงปัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 42ชั่วโมง
6214102325   นางสาวณัฐธิชา   เสื้อมา : ภาษาอังกฤษ 42ชั่วโมง
6214102328   นางสาวดวงพร   มาสา : ภาษาอังกฤษ 42ชั่วโมง
6218102328   นายณัฐพงค์   กันสุยะ : การสื่อสารดิจิทัล 42ชั่วโมง
6218102355   นายพลวัต   เชี่ยวสุวรรณ : การสื่อสารดิจิทัล 42ชั่วโมง
6218102373   นายวทัญญู   ภิรมนา : การสื่อสารดิจิทัล 42ชั่วโมง
เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยที่นักศึกษาใหม่นั้น มีที่มาจากหลากหลายสถาบันการศึกษา ต่างภูมิลำเนา รวมถึงต่างเชื้อชาติ และชาติพันธ์ ซึ่งนักศึกษาใหม่ ต้องมีการเตรียมพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาที่ดี มีคุณภาพ รวมถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างปลอดภัย นั้น
ด้วยเหตุนี้ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงจัดโครงการต้อนรับน้องใหม่สู่บ้านหลังที่ 2 เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่เดินทางมามหาวิทยาลัย และรับนักศึกษาใหม่ที่เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางจากสถานีขนส่งอาเขตจังหวัดเชียงใหม่มายังมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษารุ่นพี่ ได้แสดงความเอาใจใส่ สร้างความประทับใจ ความน่าเชื้อถือ ให้แก่นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครอง อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังคงความเป็นเอกลักษณ์และสร้างความรักความผูกพันระหว่างลูกแม่โจ้ ดังปรัชญาที่ว่า “ลูกแม่โจ้ เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามัคคี อาวุโส”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล