โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี (อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่เริ่มต้น 26/08/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/08/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เพื่อนำไปสู่การเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะองค์การ ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเชื่อมั่นตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนักในสภาพแวดล้อม และเหนืออื่นใด คือ ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ ถือเป็นทักษะที่สำคัญจำเป็นสำหรับการเป็นนักศึกษา ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายในการที่จะพัฒนาเรียนเพื่ออนาคต ให้มีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวกที่มีทั้งความสำเร็จและมีความสุขได้ อีกทั้ง เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเฉพาะในบทบาทผู้ดูแลชี้แนะและแก้ไขปัญหาแก่นักศึกษาในความดูแลแทนผู้ปกครอง การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา จึงเป็นสิ่งจำเป็นและเห็นควรจัดการพบปะขึ้น เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับทราบสถานการณ์และปัญหาทั้งหลายอันจะนำไปสู่การวางแผนการเรียนการสอนและการแก้ไขปัญหาได้ทันการณ์ นอกจากนั้นการได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันจะเป็นการเพิ่มความเข้าใจให้นักศึกษาได้รับทราบถึงบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาและบทบาทของตนเอง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษา ช่วยให้นักศึกษาประสบผลสำเร็จและมีความสุขขณะที่เป็นนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล