กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (หัวข้อด้านคอมพิวเตอร์) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ปีการศึกษา 2563

วันที่เริ่มต้น 08/08/2563 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 08/08/2563 เวลา 16:00
สถานที่จัด ห้องคอมพิวเตอร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6007103301   ชลิตา   สักคุณา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6007103302   ญาณิน   แก่นสน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6007103303   ณัฐชยา   เกื้อเสนาะ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6007103304   ทัศนีย์   รัตนเสถียร : การจัดการ 6ชั่วโมง
6007103305   นฤมล   เผ่าชู : การจัดการ 6ชั่วโมง
6007103306   นวรัตน์   อภัยรัตน์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6007103307   ปานตะวัน   ขำอนันต์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6007103308   รัตติกาล   รุ่มรวย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6007103310   วิริทธิ์พล   สมศักดิ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6007103311   อานพ   ขวัญฤกษ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6007104301   กชกร   ศรีสวัสดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6007104302   กัญญาณัฐ   แซ่ตั้ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6007104303   จันจิรา   ไข่สง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6007104306   นัฏชฎา   แซ่แดง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6007104307   นารีรัตน์   คงเพ็ชร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6007104308   ปิยภรณ์   อุ๋ยสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6007104309   ภัทรวดี   หนูผุด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6007104311   ศศิกานต์   ทั่งสุวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6007104312   สุพรรษา   จูหมัด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6007104314   หงส์ศญา   สังทรัพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6007104315   อรยา   จูฑามาตย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6007107301   เกียรติศักดิ์   แม้นพรม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6007107304   ณัฐวุฒิ   ช่วยพนัง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6007107305   เทพรัตน์   ศรีรัตน์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6007107307   ธิดาทิพย์   พรหมแห : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6007107309   นพดล   ทับหิรัญ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6007107310   ปัณณิกา   ทองรอด : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6007107312   วโรชา   รุ่งสว่าง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6007107314   ศิริวรรรณ   ขุนทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6007107315   สิวะกร   ขำแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6007107316   อภินันท์   ชัยเดช : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6007108302   จีรนันท์   พิกุลทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108303   จุฑาทิพย์   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108304   จุฑามาศ   พรหมเรือง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108307   นพดล   ส่งพล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108308   นัฐณิชา   โมกหอม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108309   บารมี   วงศ์หนองเตย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108310   ปนัดดา   ชัยชนะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108311   ปิยพัทธ์   วงศ์ทิพย์พันธ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108312   พ.กวี   ทองเฝือ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108314   พิมพ์สร   ถูระบุตร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108315   พุฒิพงษ์   ฤทธี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108316   ภาณุพงศ์   จันทร์เพ็ญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108317   ภาณุวิชญ์   ขำสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108319   รุ่งนภา   จิ๋วประดิษฐกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108320   รุสนา   หลีเยาว์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108321   วรชาติ   วังมี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108322   วรภัทร   หนูดำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108323   วรรณวิศา   นุ้ยเอียด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108325   วิภาวี   ศรีวัง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108327   ศุจินันท์   ไตรระเบียบ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108328   ศุภสิน   เม่งช่วย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108329   เศรษฐรัฐ   ภู่ระหงษ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108330   สรอรรถ   อภิรัตนวรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108331   สาธิดา   อินทการ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108333   สุทธิรักษ์   ศรีทนนท์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108334   โสรญา   เพชรสังข์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108335   หนึ่งหทัย   พุ่มไสว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108336   อดิศักดิ์   ปัจฉิมเพ็ชร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108337   อภิสิทธิ์   เชื้อศรีสกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108338   อริสรา   รัดเสริฐ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108339   อาริสา   รัตนวัลย์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 62 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   62 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล