กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (หัวข้อการพัฒนาบุคลิกภาพ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ปีการศึกษา 2563

วันที่เริ่มต้น 26/08/2563 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 26/08/2563 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องประชุมใหญ่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6007103301   นางสาวชลิตา   สักคุณา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6007103302   นางสาวญาณิน   แก่นสน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6007103303   นางสาวณัฐชยา   เกื้อเสนาะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6007103304   นางสาวทัศนีย์   รัตนเสถียร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6007103305   นางสาวนฤมล   เผ่าชู : การจัดการ 3ชั่วโมง
6007103306   นางสาวนวรัตน์   อภัยรัตน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6007103307   นางสาวปานตะวัน   ขำอนันต์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6007103308   นางสาวรัตติกาล   รุ่มรวย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6007103310   นายวิริทธิ์พล   สมศักดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6007103311   นายอานพ   ขวัญฤกษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6007104301   นางสาวกชกร   ศรีสวัสดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007104302   นางสาวกัญญาณัฐ   แซ่ตั้ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007104303   นางสาวจันจิรา   ไข่สง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007104306   นางสาวนัฏชฎา   แซ่แดง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007104307   นางสาวนารีรัตน์   คงเพ็ชร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007104308   นางสาวปิยภรณ์   อุ๋ยสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007104309   นางสาวภัทรวดี   หนูผุด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007104311   นางสาวศศิกานต์   ทั่งสุวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007104312   นางสาวสุพรรษา   จูหมัด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007104314   นางสาวหงส์ศญา   สังทรัพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007104315   นางสาวอรยา   จูฑามาตย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007107301   นายเกียรติศักดิ์   แม้นพรม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6007107304   นายณัฐวุฒิ   ช่วยพนัง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6007107305   นายเทพรัตน์   ศรีรัตน์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6007107307   นางสาวธิดาทิพย์   พรหมแห : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6007107309   นายนพดล   ทับหิรัญ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6007107310   นางสาวปัณณิกา   ทองรอด : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6007107312   นางสาววโรชา   รุ่งสว่าง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6007107314   นางสาวศิริวรรรณ   ขุนทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6007107315   นายสิวะกร   ขำแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6007107316   นายอภินันท์   ชัยเดช : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6007108302   นางสาวจีรนันท์   พิกุลทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108303   นางสาวจุฑาทิพย์   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108304   นางสาวจุฑามาศ   พรหมเรือง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108307   นายนพดล   ส่งพล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108308   นางสาวนัฐณิชา   โมกหอม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108309   นายบารมี   วงศ์หนองเตย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108310   นางสาวปนัดดา   ชัยชนะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108311   นายปิยพัทธ์   วงศ์ทิพย์พันธ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108312   นายพ.กวี   ทองเฝือ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108314   นางสาวพิมพ์สร   ถูระบุตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108315   นายพุฒิพงษ์   ฤทธี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108316   นายภาณุพงศ์   จันทร์เพ็ญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108317   นายภาณุวิชญ์   ขำสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108319   นางสาวรุ่งนภา   จิ๋วประดิษฐกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108320   นางสาวรุสนา   หลีเยาว์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108321   นายวรชาติ   วังมี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108322   นายวรภัทร   หนูดำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108323   นางสาววรรณวิศา   นุ้ยเอียด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108325   นางสาววิภาวี   ศรีวัง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108327   นางสาวศุจินันท์   ไตรระเบียบ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108328   นายศุภสิน   เม่งช่วย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108329   นายเศรษฐรัฐ   ภู่ระหงษ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108330   นายสรอรรถ   อภิรัตนวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108331   นางสาวสาธิดา   อินทการ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108333   นายสุทธิรักษ์   ศรีทนนท์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108334   นางสาวโสรญา   เพชรสังข์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108335   นางสาวหนึ่งหทัย   พุ่มไสว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108336   นายอดิศักดิ์   ปัจฉิมเพ็ชร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108337   นายอภิสิทธิ์   เชื้อศรีสกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108339   นางสาวอาริสา   รัตนวัลย์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 61 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   61 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล