การอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop Design Thinking
Workshop Design Thinking
วันที่เริ่มต้น 11/09/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 13/09/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
- แนวทางการคิดนวัตกรรมผ่านการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
- การพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ สู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และแนวทางการวางโมเดลธุรกิจ
- การเรียนรู้และทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายในเชิงลึก ที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ
- เทคนิคกระบวนการส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์/บริการให้ลูกค้า
- เทคนิคกระบวนการและกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์/บริการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 21  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   80 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล