พิธีครอบครูกิ๋นอ้อ ไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2563

วันที่เริ่มต้น 03/09/2563 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 03/09/2563 เวลา 13:30
สถานที่จัด ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6119101318   นายอนุมัติ   สุปิณะ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 20ชั่วโมง
6119102508   นายปรัชญา   กันทะ : ภูมิสถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6119102512   นางสาวพิชชาภา   ธนาปิยวิศน์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6119102521   นายอุทัย   จาระนัย : ภูมิสถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6119103506   นางสาวชลดา   คำแหง : สถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6119103507   นางสาวชุตินันท์   พัฒนศิริเลิศ : สถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6119103508   นายโชคทวี   ปาลี : สถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6119103511   นางสาวประณัยยา   จันแรง : สถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6119103513   นางสาวพรนภา   งามศิริ : สถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6119103514   นางสาวเพชรน้ำผึ้ง   ด่านปาน : สถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6119103515   นางสาวมาริษสา   ระลึก : สถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6119103516   นางสาวรัตนพร   อ่อนตะวงศ์ : สถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6119103519   นางสาวสโรชา   เกตุวัตร์ : สถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6119103521   นางสาวสุรางค์รัตน์   สุยะใจ : สถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6119103523   นายอัคคเดช   สมศรี : สถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6219101303   นางสาวจิรารัตน์   ศรีขำกูล : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 20ชั่วโมง
6219101308   นางสาวนัชชา   นิมาแสง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 20ชั่วโมง
6219101310   นางสาวเบญจกัลยาณี   นาสมชัย : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 20ชั่วโมง
6219101316   นายศรายุทธ   สิงห์เทศ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 20ชั่วโมง
6219102509   นายทวีศักดิ์   แซ่อิ๋ว : ภูมิสถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6219102518   นายปรัชญา   มะโนรัตน์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6219102522   นายพงศพล   ศรีบุญเรือง : ภูมิสถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6219102524   นางสาวภรณ์ทิพย์   ไพรเขียว : ภูมิสถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6219102528   นายศตวรรษ   จันดา : ภูมิสถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6219102534   นายอุทัย   ไชยเลิศ : ภูมิสถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6219103505   นางสาวจิตสุภา   บุญธานี : สถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6219103506   นายชานนท์   แซ่มั่ว : สถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6219103509   นางสาวณัฐวรา   วิเศษรจนา : สถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6219103514   นางสาวปรียาภรณ์   แรกไธสง : สถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6219103515   นางสาวปรียาภรณ์   สมปราชญ์ : สถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6219103516   นางสาวปาจรีย์   บำรุงราชภักดี : สถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6219103525   นางสาวสิรินยา   เกศหอม : สถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6219103526   นางสาวสุพัตรา   อุดมชัย : สถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2539 จนถึงปัจจุบัน เป้าหมายหลักของพิธีเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการเล่าเรียนวิชาต่าง ๆ ทางด้านสถาปัตยกรรม ช่วยเสริมความเชื่อมั่นและศรัทธาของนักศึกษาต่อคณาจารย์ผู้สอน ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันในสังกัดของคณะ
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายตามที่ได้กล่าวมา รูปแบบในการจัดพิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ยังคงไว้ซึ่งลักษณะของประเพณีอันดีงามแบบดั้งเดิมของท้องถิ่น โดยมีผู้ทรงความรู้เกี่ยวกับประเพณีโบราณพื้นถิ่นของชาวล้านนาเป็นผู้นำในการประกอบพิธีต่าง ๆ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับความหมาย ความสำคัญ และรายละเอียดตามขั้นตอนของพิธี ส่งผลให้เกิดจิตสำนึกและแรงจูงใจในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างเอกลักษณ์และความเป็นเอกภาพให้เกิดขึ้นแก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
อนึ่ง ในปี พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานที่เน้นความเรียบง่าย และจัดในพื้นที่โล่งแจ้ง มีอากาศถ่ายเท เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และต้องปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงอุดมศึกษาฯ และมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล