ค่ายสร้างหนุ่มสาวอาสาพัฒนาชนบท ประจำปี2563

วันที่เริ่มต้น 22/07/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 29/07/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด บ้านขอนม่วง ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมนกเสรีเพื่อโรงเรียนในชนบท
เนื่องจากเกิดสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้ชมรมนกเสรีเพื่อโรงเรียนในชนบท ต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมโครงการค่ายหนุ่มสาวพัฒนาชนบท ประจำปี 2563 จากเดิมหมู่บ้านห้วยเกิด ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ไปเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านขอนม่วง ม.3 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ และเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรมไปเป็นวันที่ 22-29 กรกฎาคม 2563 พร้อมทั้งวางมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขณะออกปฏิบัติงานค่าย ซึ่งยังคงกิจกรรมการปรับปรุงคารเรียนให้สามารถใช้งานได้ และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและเยาวชน รวมถึงประชาชนในชุมชน โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งหวังพัฒนาชุมชน และพัฒนานักศึกษาให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ที่ควรจะได้รับโอกาสในสถานศึกษาที่เหมาะสม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 42  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 49 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   49 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   40000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 39200 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล