โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก)

วันที่เริ่มต้น 16/10/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/11/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานการกีฬา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้อนุมัติให้งานการกีฬา กองกิจการนักศึกษา จัดส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นประจำทุกๆ ปี ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพ สร้างคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะนิสิตนักศึกษา งานการกีฬา จังได้เสนอโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์ รอบคัดเลือก โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ ได้จัส่งนักกีฬา จำนวน 7 ชนิดกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ค ได้แก่ กีฬาฟุตบอล กีฬาบาสเกตบอลชาย-หญิง กีฬาฟุตซอลชาย-หญิง กีฬาเซปักตะกร้อชาย-หญิง กีฬาเปตองชาย-หญิง กีฬา กีฬาวอลเลย์บอลชาย กีฬาวอลเลย์บอลชา่ยหาดชาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 20  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 160 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล