กิจกรรมงานมหกรรม Chiang Mai Airshow 2020 ครั้งที่ 1 ณ สนามบิน CHIANG MAI AIRSPORTS
Chiang Mai Airshow 2020
วันที่เริ่มต้น 20/02/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 23/02/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด สนามบิน CHIANG MAI AIRSPORTS 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6009101333   นางสาวนราทิพย์   สีนวล : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง
6009101339   นางสาวณัฐสุดา   กำแพงทิพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง
6009101342   นางสาวโนรี   มิกาศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง
6009101349   นางสาวปวิตรา   พลอินต๊ะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง
6009101352   นางสาวพรพิมล   อินเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง
6009101378   นางสาวศศิวิมล   คำภูษา : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง
6009101383   นางสาวสไบทิพย์   ปิงเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง
6009101408   นางสาวอารยา   ทองเชียว : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง
6009101409   นางสาวอารียา   เที่ยงทุกข์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง
6009101410   นางสาวอุมมีซอลีฮะห์   มาหะมะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง
6109101318   นางสาวชลดา   รื่นพิทักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง
6109101388   นางสาวอรฤดี   ทองนาคะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง
6109101394   นางสาวอุษณี   ชื่นดวง : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง
6109101396   นางสาวไอลดา   หลีจ๊ะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง
6209101404   นางสาวโสภิตา   สุริยาศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง
การแข่งขันในอนาคตของอุตสาหกรรมการบิน
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เตรียมการรองรับ เตรียมจัดเตรียมความพร้อม
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว ทราบสถานการณ์
ข่าวสาร แนวโน้มต่างๆ ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น
โดยเฉพาะการเตรียมบุคลากรรองรับ การสร้าง
โอกาสให้ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อจะได้สนองต่อ
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แรงงานฝีมือที่
จะรองรับ มาทำให้เป็น S-curve ในการกระตุ้น
เศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในพื้นที่
ของจังหวัดเชียงใหม่ สามารถสร้าง กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องต่างๆ และมีศักยภาพ เกี่ยวกับการบิน
(Aviation) ได้สูง เนื่องจาก มีความพร้อมของ
โครงสร้างพื้นฐานของสนามบินของบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงศักยภาพการท่องเที่ยวด้วย

ขณะที่สถิตินักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนเชียงใหม่ในปี 2561 ที่ผ่านมา มีทั้งหมด 10,844,753 คน เป็นคนไทย 7.5 ล้านคน ชาวต่างชาติ 3.2 ล้านคน
เป็นนักท่องเที่ยวจีน กว่า 2 ล้านคน สามารถสร้างรายได้ให้กับพื้นที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ถึง 108,012 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จาก นักท่องเที่ยวไทย
66,362 ล้านบาท และจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 41,650 ล้านบาท ซึ่งมีมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 15 ล้านคนภายใน 3-5 ปีข้างหน้า เราจะมีราย
ได้เพิ่มขึ้น มากกว่า 150,000 ล้านบาท มีการคาดการณ์ว่าในปีนี้ จะมีนักท่องเที่ยวที่มีเยี่ยมเยียนเชียงใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 12 ล้านบคน โดยคาดว่า
จะมีจํานวนนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น 79% และมีรายได้ ทางการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 10% ส่วนต่างประเทศเราหวังว่าจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ทั้งจาก
อินเดีย ตะวันออกลาง ที่จะมาสนับสนุนนักท่องเที่ยวจีน ก็จะทำให้เศรษฐกิจเชียงใหม่ขยายตัวขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินที่จะเติบโตเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือสมาคม
ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจะได้ดำเนินโครงการ Chiang Mai International
Airshow 2020 เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพสร้างเครือข่ายด้านธุรกิจการบินบุคคลที่เกี่ยวข้องในการการเตรียมความพร้อม ในการยกระดับกิจกรรมการ
แสดงอากาศยานในระดับนานาชาติในอนาคตที่ อันจะเป็นจุดเริ่มที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวด้านธุรกิจการบินในพื้นที่ รวมถึงการส่งเสริมให้
เชียงใหม่-ภาคเหนือเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตบุคลากร และเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการบินในอนาคต ประการสำคัญคือการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจ
ท่องเที่ยวที่จะสร้างรายได้ต่อท้องถิ่นชุมชนตามมาด้วย

นอกจากนั้นยังเป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นงานนานาชาติประจำปี และ ส่งเสริมให้เยาวชนใน
ประเทศไทยได้เข้าถึงและมีแรงบันดาลใจในเรื่องของด้านการบิน จะส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวสู่ศูนย์กลางการบิน ศูนย์ซ่อมบำรุง รวมถึงการ
เป็นเมืองการบินในอนาคต นอกจากจะสร้างการจ้างงาน ยกระดับรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้รักการบินได้มา
เรียนรู้พัฒนาการ เทคโนโลยี ด้านการบิน และประวัติศาสตร์การบินของจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 15 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   15 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกิจกรรมในการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ โดยสร้างกิจกรรมใหม่ในระดับนานาชาติ สร้างรายได้หมุนเวียนสำหรับชุมชน และภาคการค้าการลงทุนในพื้นที่
เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวสู่ศูนย์กลางการบิน ศูนย์ซ่อมบำรุง รวมถึงการเป็นเมืองการบินในอนาคต นอกจากจะสร้างการจ้างงาน ยกระดับรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้รักการบินได้มาเรียนรู้พัฒนาการ เทคโนโลยี ด้านการบิน และประวัติศาสตร์การบินของจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือต่อไป
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในประเทศไทยได้เข้าถึงและมีแรงบันดาลใจในเรื่องของด้านการ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ และสร้างความรู้ด้านกิจกรรมอากาศยานในภาคเหนือ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนและมีกิจกรรมร่วมกันในระดับนานาชาติ
เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคมในพื้นที่ ที่จะสร้างเครือข่ายด้านธุรกิจการบินในพื้นที่เพื่อเป็น Cluster การบินภาคเหนือในอนาคต ในการจัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อเป็นกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวอากาศยาน (Aviation Tourism) ของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ที่เตรียมความพร้อม ในการยกระดับกิจกรรมแสดงอากาศยานในระดับนานาชาติ Chiang Mai International Airshow เต็มรูปแบบในอนาคต
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในรูปแบบ Clusters และ New Engine of Growth ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านการผลิตบุคลากรการบินและธุรกิจซ่อมบำรุงด้านการบิน
กิจกรรมภายในงาน
การแสดงการบินและกีฬาการบินในระดับ AEC พร้อมกับการแสดงเครื่องบินพาณิชย์ เครื่องบินส่วนตัวในพื้นที่ และนิทรรศการการบิน การแสดงโซน เครื่องบินเล็กที่ การแสดงการบินไยโรคอปเตอร์ (Gyrocopter) การแสดงเครื่องบินโบราณ-Vintage เป็นต้น
การแสดงการบินของการบินส่วนบุคคล (General Aviation) และการแสดงทั้งภาคพื้นดินและภาคอากาศ เช่น การปฏิบัติการทำฝนเทียม วิธีดับไฟป่า แก้ไขปัญหาหมอกควัน กิจกรรม ของกลุ่มนักบินต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
การออกบู้ธ-Pavillion ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการบิน สถาบันการศึกษา และสายการบินในอาเซียน และของประเทศไทย
การจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่ (OTOP) และ การจัดงานแสดงสินค้า และ Food Truck, รถโบราณ , บิ๊กไบค์
จัดกิจกรรมประกวด ถ่ายภาพเกี่ยวกับเครื่องบิน พร้อมนิทรรศการภาพถ่ายเครื่องบิน ,นิทรรศการผลงานของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร, กรมท่าอากาศยาน , สถาบันการบินพลเรือน, การแสดงผลงานการผลิตอุปกรณ์การบินโดยเอกชนและพลเรือน, บริษัท วิทยุการบินแห่งประทศไทย จำกัด เป็นต้น
การจัดงานเลี้ยงต้อนรับนักบิน แขกผุ้มีเกียรติ ผู้สนับสนุนในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
การจัดแสดงการบินของกลุ่มร่มบินภาคเหนือ แสดงบอลลูน เครื่องบินเจ็ทบังคับ เป็นต้น
จัดกิจกรรมประกวด ถ่ายภาพเกี่ยวกับเครื่องบิน และกิจกรรมบันเทิงบนเวที
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล