กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หัวข้อ "กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อพิชิตความสำเร็จและความสุขในองค์กรในยุค New Normal"

วันที่เริ่มต้น 22/07/2563 เวลา 13:30 วันที่สิ้นสุด 22/07/2563 เวลา 16:30
สถานที่จัด ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สหกิจศึกษาเป็นกระบวนการศึกษาที่เน้นให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต ได้บูรณาการความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียนกับงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้ฝึกปฏิบัติ นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือประมาณ 16 สัปดาห์

ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาในเรื่องต่างๆ และเพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจและมีแนวทางการปฏิบัติตนระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร่วมกับผู้อื่น เช่น ทัศนคติ การปรับตัว การทำงานร่วมกับผู้อื่น มีวินัยและความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านทัศนคติ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยลดปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เนื่องจากการมีทัศนคติที่ดีนั้น เป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิบัติงานให้ราบรื่น และช่วยส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขมากขึ้น คณะศิลปศาสตร์จึงได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านนี้มาบรรยายและฝึกอบรมให้นักศึกษาต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 131 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล