โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (นำเสนอโครงร่าง ครั้งที่1)

วันที่เริ่มต้น 22/07/2563 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 22/07/2563 เวลา 16:30
สถานที่จัด อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
นักศึกษา นำเสนอโครงร่างกิจกรรมให้กับธนาคารออมสิน และคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563-2564 ร่วมกับธนาคารออมสิน และสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 63 แห่ง ทั่วประเทศ ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีคณะ/สำนัก เข้าร่วมจำนวน 3 คณะ ได้แก่ 1.คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 2.คณะผลิตกรรมการเกษตร 3.คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ แบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 ทีมที่เข้าร่วมโครงการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   80 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล