สัตวศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ (21-23 ก.พ 63)

วันที่เริ่มต้น 21/02/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 23/02/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 15  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมสัตวศาสตร์พัฒนาวิชาชีพครั้งที่ 4 ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ และสถานีเกษตรหลวงปางดะอ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ เป็นผู้ควบคุมกิจกรรม มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 53 คน โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการทำเกี่ยวกับการบริการชุมชน ที่ โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้
1.ทางบุคลากรและนักศึกษาได้จัดทำเกี่ยวกับการทำวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ได้แก่ วัคซีนปากเท้าเปื่อย,แบลคเลค, คอบวมให้แก่โคกระบือ ดำเนินการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว วัคซีนฝีดาษให้สัตว์ปีก และปรับปรุงบ่อไบโอแก๊ส ในบริเวณหมู่บ้านหาด-ส้มป่อย
2.จัดทำวัคซีนป้องกันโรคต่างๆให้แก่โคกระบือ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
3.ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเลี้ยงไก่สาธิต ได้แก่ การกำจัดใยแมงมุมบริเวณกรงเลี้ยงไก่ การทำแนวกันไฟ จัดเก็บ และแยกวัตถุดิบ และทำความสะอาดบริเวณคอกสุกร จัดเก็บมูลสุกรเพื่อนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิงจ.เชียงใหม่
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล