สัตวศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์

วันที่เริ่มต้น 15/02/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 17/02/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 15  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ สัตว์ศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ ๓ ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ ณ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอสะเมิง ห้องเรียนบ้านแม่โต๋ มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 54 คน โดยมีนายกิตติพงษ์ ทิพยะ เป็นผู้ควบคุมกิจกรรม ซึ่งทางชมรมสุกรแม่โจ้ได้จัดกิจกรรมดังนี้
1.ทำการซ่อมแซมบริเวณอาคารของโรงเรียนฯ ได้แก่ ซ่อมแซมห้องน้ำจำนวน 3 ห้อง ซ่อมแซมชั้นวางหนังสือในห้องสมุดของโรงเรียนฯ และทำแปลงเกษตร จำนวน ๔ แปลง
2.จัดทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าและ ให้ความรู้ทางด้านการสุขาภิบาลเกี่ยวกับสัตว์ และความรู้ทางด้านโรคปากเท้าเปื่อย เพื่อเป็นการส่งเสริมวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ให้กับชาวบ้าน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล