สัตวศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ (24-26 ม.ค 63)

วันที่เริ่มต้น 24/01/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/01/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 15  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมสัตวศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 36 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ เป็นผู้ควบคุมกิจกรรม โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการทำเกี่ยวกับการบริการชุมชน โดยทางบุคลากรและนักศึกษาได้จัดทำเกี่ยวกับการทำวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ทำวัคซีนป้องกันโรคในโค-กระบือ ณ บริเวณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล