สัตวศาสตร์จิตอาสา ครั้งที่ 1 (ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 ) ภายใต้โครงการสัตวศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์ สืบสานประเพณีฯ (23-27 มี.ค 63)

วันที่เริ่มต้น 23/03/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 27/03/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมสัตวศาสตร์ฯจิตอาสา ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ สัตวศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์และ-สืบสานประเพณีและส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม ได้จัดขึ้นในวันที่ 23-27 มีนาคม 2563 ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว มีอาจารย์และบุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 58 คน โดยมีอาจารย์และบุคลากรของคณะฯกำกับดูแลดังนี้
1. ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย
2.ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
3.อ.สพ.ญ.ดร.พชรพร ตาดี
4.นายกิตติพงษ์ ทิพยะ
5.นายอภิชาติ หมั่นวิชา
6.นายครรชิต ชมภูพันธ์
การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีจำนวน 8 หน่วยงานดังนี้
วันที่ 23 มีนาคม 2563
13.30 น. - 16.30 น. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ 24 มีนาคม 2563
9.30 น. - 12.00 น. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณคณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ
13.30 น. - 16.30 น. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณคณะเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้ำ และคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 25 มีนาคม 2563
9.30 น. - 12.00 น. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
13.30 น. - 16.30 น. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ)
วันที่ 26 มีนาคม 2563
9.30 น. - 12.00 น. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
13.30 น. - 16.30 น. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณคณะผลิตกรรมการเกษตร
วันที่ 27 มีนาคม 2563
9.30 น. - 12.00 น. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณคณะผลิตกรรมการเกษตร (ต่อ)
13.30 น. - 16.30 น. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณ วิทยาลัยพลังานทดแทน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล