ทักษะเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการแข่งขันทักษะสัตวศาสตร์ กีฬาสัมพันธ์ (23 พ.ย 62)

วันที่เริ่มต้น 19/05/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 19/05/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมทักษะเกษตรแม่โจ้ ประจำปี ๒๕๖2 ได้จัดขึ้นวันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕62ณ สนามหญ้าหลังอัฒจันทร์ฝั่งไม่มีหลังคาและ อาคารแผ่พืชน์ โดยมี ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 320 คน โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลอบายมุข สร้างความรักความสามัคคีระหว่างนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการคัดนักศึกษาตัวแทนเพื่อไปแข่งขันงานประเพณี ๔ จอบ ครั้งที่ 37
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล