แม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 46 ภายใต้โครงการแข่งขันทักษะสัตวศาสตร์ กีฬาสัมพันธ์ (4 ธ.ค 62 – 4 ม.ค 63)

วันที่เริ่มต้น 04/12/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 04/01/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 46 ภายใต้โครงการแข่งขันทักษะสัตวศาสตร์
กีฬาสัมพันธ์ ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแข่งขันกีฬาสากล ทั้งหมด ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เปตอง แบตมินตัน
กรีฑา ว่ายน้ำ E-Sport
ประเภท กีฬาฟุตซอล
1.ทีมชาย ที่ 1 เหรียญทอง
- นายณัฐนันท์ เชอรัมย์ 6222101340
- นายวัชรพล ปัดมะริด 6222101407
- นายธนภูมิ ธรรมชาติเสริม 6222101346
- นายพิธพัฒน์ สีเขียว 6222101384
- นายณัฐพงศ์ มาไกล 6222301005
- นายวราพงค์ ณ ลำพูน 6122101416
- นายจักรพงษ์ บุญสอน 6122101323
- นายธาดา อินทร์สุวรรณโณ 6122101360
- นายต้นตระการ เต๋จ๊ะแยง 6022101335
- นายสมชัย สีตาแก้ว 5922101402
- นายปฏิพล จันทาพูน 5922101350
- นายปัญญา เกษมวัฒน์ 5922101353
ประเภท กีฬาวอลเลย์บอล
2. ทีมหญิง ที่ 2 เหรียญเงิน
- น.ส.กนกวรรณ กาวี 6222101303
- น.ส.จีรนันท์ จิ๊บน้อย 6222101323
- น.ส.ชุติมน ทากลาง 6222101332
- น.ส.นฤมล สุวรรณโน 6222101360
- น.ส.พิชญาภา ภูริศรี 6222101383
- น.ส.อินธุอร ยอดคีรี 6222101445
- น.ส.เบญจมาศ สุภานิชย์ 6133101378
- น.ส.วิมลรัตน์ สุขส่ง 6122101420
- น.ส.ชนิตา สิงห์คำปัน 6200101322
ประเภท กีฬาบาสเกตบอล
3.ทีมหญิง ที่ 2 เหรียญเงิน
- น.ส.นภัสสร มูลงาม 6022101351
- น.ส.ธัญชนก ขุนอาจวาส 6022101345
- น.ส.ศุภิสรา ชัยมงคล 6222101421
- น.ส.เมธิตา อ่วมจ้อย 6022101399
- น.ส.สโรชา นาคยอดทอง 6222101426
- น.ส.นภัสกมล ภู่ชินาพันธ์ 6222101358
- น.ส.พฤกษา เบ้าจรรยา 6222101381
- น.ส.เบญจมาภรณ์ บุญมาตุ้ย 6222101367
- น.ส.สายธาร เพลินพัฒนา 6122101433
ประเภท กีฬาเปตอง
4.ทีมชาย ที่ 1 เหรียญทอง
- นายเอนก สุวรรณทา 6122101461
- นายธีระ บัวเย็น 6122101363
- นายศตวรรษ แก้วมูลมุข 6222101413
ประเภท กีฬาแบคมินตัน
5.ทีมชาย ที่ 2 เหรียญเงิน
- นายคณุตม์ ภาตินทุ 6122101321
- นายสิขเรศ แสนสุข 6122101436
6.ทีมหญิง ที่ 2 เหรียญเงิน
- น.ส.สาลินี หมุนสิงห์ 6122101435
- น.ส.บัณฑิตา พิมพา 6222101365
7.ทีมคู่ผสม ที่ 2 เหรียญเงิน
- นายสรวิศ ภู่สมบูรณ์ไพศาล 6222101424
- น.ส.จีรนันท์ ติ๊บหน้อย 6222101323
ประเภท กีฬากีฑา
8.ทีมชาย (100 เมตร) ที่ 3 เหรียญทองแดง
-นายเบญจพล มูลคำ 6122101377
9.ทีมหญิง (200 เมตร) ที่ 2 เหรียญเงิน
-น.ส.รัญชิดา สุขคำ 6222101397
10.ทีมชาย (400 เมตร) ที่ 2 เหรียญเงิน
-นาย ภาสกร โชติเรืองนภา 6222101394
11.ทีมชาย (800 เมตร) ที่ 2 เหรียญเงิน
-นายธนภูมิ ธรรมชาติเสริม 6222101346
12.ทีมชาย (1,500 เมตร) ที่ 2 เหรียญเงิน
-นายธีระวัฒน์ พ่อนามแดง 6222101354
13.ทีมชาย (4*400 เมตร) ที่ 1 เหรียญทอง
-นาย กันต์ เลาหาง 6222101309
-นายปรมินทร์ แสงจันทร์ 6222101372
-นายภาสกร โชติเรืองนภา 6222101394
-นายนพวิชญ์ ไวยารัตน์ 6222101357
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล